Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Autoportret, Anna Bilińska, 1887
Reposted fromciarka ciarka
3861 9f86 500
Reposted fromsarazation sarazation viairie irie
8304 9c07 500
modus operandi
Reposted fromgravediggan gravediggan viadezynwoltura dezynwoltura
4697 3911
0878 5b81
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
0548 f1b2 500
Reposted fromsunlight sunlight viaretaliate retaliate
7611 8566
Reposted fromshitsuri shitsuri viadezynwoltura dezynwoltura
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaRozaa Rozaa
1362 4fc0
Reposted fromfelicka felicka viadezynwoltura dezynwoltura
0961 92c0 500

petersonreviews:

PJ Harvey and Nick Cave, 1990s

Reposted fromerial erial viaxnothumanalall xnothumanalall
0894 a095 500
Salome (detail) by Hope Gangloff
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
2762 bea8 500
Reposted fromerial erial viapsychoviolet psychoviolet
0177 e661 500
D. Masłowska, Paw królowej
Reposted fromciarka ciarka
0274 47c8 500
20th Century Women (2016)
Reposted fromciarka ciarka
2865 7675 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl